فعالیتهای شرکت

  • مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش هزینه پروژه های برق
  • مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش سرعت امور اداری
  • نصب و راه اندازی تجهیزات برق (کیوسک ، ترانس و …)
  • اجرای پروژه های تاسیسات و ابنیه
  • احداث پستهای فشار متوسط و فشار قوی تا سطح ولتاژ ۶۳کیلوولت به صورت کلید دردست
  • احداث خطوط هوایی و زمینی فشار متوسط تاسطح ولتاژ ۲۰ کیلوولت
  • ارائه خدمات تعمیر و نگهداری مجموعه های بزرگ